Yerel Projeler
Zihinlerde Eğitim Bireylerde Özdenetim
Yemekte Denge
Değerler Eğitimi
Her Öğrenci Bir İnci
Okullarımız Renkleniyor
Oyuncaklarımı Paylaşıyorum
Unutmadık, Oynuyoruz
Aydın Öğretmenleriyle Aydınlanıyor
AÖA 2016 Spor Şenliği Faaliyetleri

 Site İçi Arama

  AR-GE Bülteni
» Temmuz - Aralık 2015 Bülten

  E-Bülten
 Ad Soyad :  
 E-Posta   :
ekle    çıkar

  Hava Durumu

  Faydalı Linkler

  İstatistik

Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar)

Amaç

Madde 1

a. Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na

ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun

olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk

yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

b. Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini,

geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

c. Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi,

ailesi  ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü

ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek,

d. Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama

alışkanlığı kazandırmak,

e. Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak beden ve ruh sağlığının yanı sıra ailesinin ve

toplumun sağlığını korumak için bilimsel süreçlere ve ahlakî değerlere uygun olarak karar

verme alışkanlığını kazandırmak,

f. Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, plânlı çalışma

alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş

bireyler olmalarını sağlamak,

g. Öğrencilerin kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken,

ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilecek yapıda bireyler olarak

yetiştirilmesini sağlamak,

h.Öğrencilerin kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve verimli

kullanmalarını sağlamak,

ı. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık

oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak,

i. Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak,

j. Öğrencilere Türk dilini sevdirerek, dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak,

k.Her öğrencinin biricik ve tek olmasını, bu tek ve biriciklerin çoklar olabilmesini ve

okullarımızı çoklar içinde özel olmayı sağlayan bir yaşam merkezi durumuna getirmeyi

sağlamak,

l. Öğrencilerimizin millî, manevî ve evrensel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak

toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak,

m. Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirerek artan ve

değişen risk ve tehditlerden bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamak.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Aydın İlindeki tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve

ortaöğretim okul/ kurumlardaki öğrencilere olumlu tutum ve davranış kazandırma amacıyla

yapılan çalışmalarda Millî Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Bölümü, ARGE birimi, Okul Müdürlükleri ve öğretmenlerin yapacağı işlerle ilgili usul, esas ve çalışmaları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Okul Öncesi Eğitim

Kurumları Yönetmeliğinin 5.maddesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin

5.maddesinin c bendi, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 229 sayılı

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

5.maddesinin b,c bentleri, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik

Planı, 18.Milli Eğitim Şurası Çalıştay Raporu ve 2010/53 Sayılı (İlk Ders Konulu) Genelgeye

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-

a.Millî Eğitim Müdürü: Aydın İl Millî Eğitim Müdürünü

b.Millî Eğitim Şube Müdürü: Strateji Geliştirme Şube Müdürünü

c.ARGE Birimi: ARGE Birimi ekip üyelerini

d.Okul Müdürü: İlimizdeki tüm resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim

okul/kurum müdürlerini

e. Öğretmenler: İlimizdeki tüm resmî ve özel, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim

okul/kurumların öğretmenlerini tanımlar.

g Değerler Eğitimi. İl Yürütme Komisyonu: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme

Şube Müdürü, ARGE birimi üyelerini,

h. Değerler Eğitimi Okul/Kurum Yürütme Kurulu: Okul müdürü veya sorumlu müdür

yardımcısı başkanlığında, rehber öğretmenler, her sınıf seviyesinden bir sınıf rehber

öğretmeni, okul aile birliğinden bir kişi, okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyonu

tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlke ve Esasları

Madde 5

1. Değer Kazandırma Uygulama İlkeleri ve Etkinlikleri belirlenirken 2010/53 sayılı İlk

Ders Genelgesi ve bu genelgede belirtilen faaliyet örneklerine öncelik verilecektir.

2. Tüm resmi ve özel, okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, Ek'te yer alan örnek etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir.

3. Değerler Eğitimi konusunda basın yoluyla kamuya bilgi verilir.

4. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin genel

amaçları ile öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi, yetenek ve öğrenim seviyeleri

etkinliklerde dikkate alınacaktır.

5. Okullarda oluşturulan Değerler Eğitimi Okul/Kurum Yürütme Kurulu uygulamada

yönetim ve organizasyon görevini üstlenecektir.

6. Uygulamada diğer bütün öğretmenler eşit derecede sorumluluk sahibi olacaktır.

7. Değerler Eğitimi konusunda öncelikle ilimizdeki tüm resmî ve özel okul/ kurumlardaki

okul müdürü ve rehber öğretmenler bilgilendirme seminerine alınacaktır. Daha sonra

rehber öğretmenler kendi okullarında bütün öğretmenleri bilgilendirecektir. (Bağımsız

anaokullarından rehber öğretmen olmadığı için herhangi bir öğretmen)

8. Dönemde iki olmak üzere eğitim-öğretim yılında toplam dört değer, çeşitli etkinliklerle

öğrencilere ve ailelere verilerek bunların davranış hâline getirilmesi, devam eden

aylarda da önceki değerlerin pekişmesi için tekrarlar yapılması sağlanacaktır.

9. Belirlenen değer konusunda öncelikle veliler mektup, seminer veya toplantılarla

bilgilendirilecektir.

10. Ele alınan değer okul/kurum web sitelerinde, çeşitli kitle iletişim araçlarında uygulama

örnekleri ve fotoğraflarla yayınlanacak, kamuoyunun desteği sağlanacaktır.

11. Değerler konusunda ARGE birimi tarafından hazırlanan ön test ve son testler okullarda

belirlenen örneklem gruplar üzerinde uygulanacak ve sonuçlar değerlendirilecektir.

Değerlendirme dönemde iki kez yapılacaktır. Örneklem grup, mevcudu 500 ve

üzerinde olan okullar için %10, mevcudu 500 ve altında olan okullar için %20 olarak

belirlenecektir.)

12. Değerler konusunda olumlu gelişmeler gösteren, yaşıtlarına örnek olan öğrenci veya

sınıflar okul yönetimi tarafından sosyal ödülle ( alkış, teşekkür, övgü vb.) ödüllendirilecek,  yıl içindeki görevlerde (23 Nisan’da temsilî olarak göreve gelme gibi)   bu öğrencilere öncelik verilecektir.

13. 2003 yılından itibaren geliştirilen öğretim programlarına yansıtılan kültürel ve evrensel

değerlerimiz sınıf veya branş öğretmenleri tarafından ders konuları anlatılırken

geçiştirilmeyecek, üzerinde titizlikle durulacak, değerler eğitimi ile ilişkilendirilecektir.

14. İşlenecek değerler aşağıdaki gibidir. Değerlerin hangi tarihte ve ne tür etkinliklerle

uygulanacağı hazırlanacak bir çalışma takvimi ile okul/kurumlara iletilecektir.

15. Değerler Eğitimi İl Yürütme Komisyonu değerleri ve değerlerin işleniş sırasını

değiştirme yetkisine sahiptir.

·         Sevgi,

·         Sorumluluk,

·         Saygı,

·         Hoşgörü‐ duyarlılık,

·         Özgüven,

·         Empati,

·         Adil olma,

·         Cesaret, liderlik

·         Nazik olmak,

·         Dostluk,

·         Yardımlaşma, dayanışma,

·         Temizlik,

·         Doğruluk, dürüstlük

·         Aile birliğine önem verme,

·          Bağımsız ve özgür düşünebilme,

·          İyimserlik,

·          Estetik duyguların geliştirilmesi,

·          Misafirperverlik,

·          Vatanseverlik

·          İyilik yapmak,

·         Çalışkanlık,

·         Paylaşımcı olmak,

·          Şefkat - merhamet,

·          Selamlaşma,

·          Alçakgönüllülük,

·          Kültürel mirasa sahip çıkma,

·          Fedakârlık.

Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 6 -Bu yönerge Valilik onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Yönerge hükümlerini İl Millî Eğitim Müdürü yürütür.

Tüm Hakları Saklıdır ARGE AYDIN